Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in

Mẫu tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in bản chuẩn


TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN CQ, TC ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …../ …… (nếu có) ……, ngày … tháng … năm ….

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN (1)

Kính gửi: Cục Xuất bản, In và Phát hành/Sở Thông tin và Truyền thông(2)

– Tên cơ sở in khai đăng ký: ………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………… Fax: …………………. Email: ……………………

– Địa chỉ xưởng sản xuất: ………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ………………………… Fax: …………………. Email: ……………………

– Họ tên người đứng đầu cơ sở in: ………………………………. Chức danh: ……… ;

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………….

CMND (hộ chiếu) số: …………… ngày….tháng….năm ………………. nơi cấp: …………

Văn bằng tốt nghiệp (hoặc giấy chứng nhận đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý in) số …… ngày ….. tháng…. năm ….. nơi cấp ………………(3)

– Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in: ………………………………………………………..

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Quyết định thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp hoặc phụ thuộc) số ……….. ngày …. tháng………nơi cấp………………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự số …….. ngày …… tháng ….. năm ………. nơi cấp

– Giấy đảm bảo về môi trường số ……….. ngày ….. tháng …… năm …… nơi cấp ………….. …………………………………………

– Thiết bị in (kèm danh mục theo mu)

– Nội dung đăng ký hoạt động chế bản/in/gia công sau in (ghi rõ từng loại theo quy định của pháp luật):

– Mục đích hoạt động (ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh): …………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết tính chính xác nội dung đăng ký trên đây và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in.

Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản lưu tại cơ quan xác nhận đăng ký để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản gửi cơ sở in lưu giữ../.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ (4)
CỤC TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

– Đăng ký:            □

– Không đăng ký:    □ (5)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Vào sổ:

Số ……../CXBIPH (STTTT)-ĐKHĐI

Ngày …… tháng ….. năm ……………

_____________

Chú thích:

(1) Tờ khai đăng ký chỉ sử dụng đối với cơ sở in không phải cấp giấy phép hoạt động in

(2) – Cơ sở in của cơ quan, tổ chức ở trung ương gửi tờ khai đến Cục Xuất bản, In và Phát hành

– Cơ sở in ở địa phương gửi tờ khai đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại

(3) Bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành in trở lên hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý in.

(4) Đánh dấu (x) vào ô vuông □ để xác nhận đăng ký hoặc không xác nhận đăng ký

(5) Không đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do

Lưu ý: Các thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên tất cả các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng truy cập trang không được áp dụng khi chưa có ý kiến chính thức của luật sư.

LIÊN HỆ TƯ VẤN HOẶC ĐẶT DỊCH VỤ VUI LÒNG GỌI

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ: 1900 6165

Bài viết liên quan