Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai mới nhất


CÔNG TY…………..                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………….…………….                                           Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Số ____/______                                     Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2014

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Căn cứ Thông tư số …… ngày …… tháng …… năm …… giữa ……… và…….  về việc

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại văn phòng ………………., chúng tôi gồm có:

Bên A:

Do ông (bà)………………….chức vụ: …………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………

Bên B: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Do ông (bà) …………………………………….. , chức vụ: ……………………….. , làm đại diện.

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………… ; Email: ………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất thoả thuận điều chỉnh hoá đơn GTGT ký hiệu: ……, mẫu số: ……, số ……., ngày … tháng … năm …… như sau:

– Ghi sai:

+ Nội dung: ………………………………………………………………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………………………………

– Điều chỉnh ghi đúng:

+ Nội dung: ………………………………………………………………………………………………..

+ …………………………………………………………………………………………………………………

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Các thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên tất cả các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng truy cập trang không được áp dụng khi chưa có ý kiến chính thức của luật sư.

LIÊN HỆ TƯ VẤN HOẶC ĐẶT DỊCH VỤ VUI LÒNG GỌI

LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT MIỄN PHÍ: 1900 6165

Bài viết liên quan