No Picture

Thế nào là học nghề?

Học nghề được hiểu như là khái niệm chỉ việc học có tính bài, có cơ sở dạy nghề, giáo viên, giáo cụ, theo một chương trình và phương pháp căn bản, có dạy lý thuyết và thực hành nghề