No Picture

Phân loại trang thiết bị y tế

Theo tôi được biết theo quy định mới thì trang thiết bị y tế trước khi nhập khẩu phải thực hiện phân loại trang thiết bị. Xin hỏi quy định cụ thể về phân loại trang thiết bị y tế như thế nào?