No Picture

Quy định về người đại diện theo ủy quyền chủ sở hữu công ty

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty chỉ có khi công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu. Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp cũng quy định rất cụ thể về việc tổ chức cử người đại diện theo quyền,  quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền trong công ty TNHH một thành viên