No Picture

Quy định về người đại diện theo ủy quyền chủ sở hữu công ty

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty chỉ có khi công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu. Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp cũng quy định rất cụ thể về việc tổ chức cử người đại diện theo quyền,  quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền trong công ty TNHH một thành viên

No Picture

Sử dụng dấu chấm phẩy trên giá tiền có phải xuất lại hóa đơn?

Công ty xuất hóa đơn cho khách hàng: Cột đơn giá và số lượng có sử dụng dấu cách bằng dấu chấm hoặc dấu phẩy (có sử dụng phần mềm); đôi khi có số lẻ phía sau, mặc dù thành tiền khách hàng vẫn đồng ý, chỉ yêu cầu chỉnh lại dấu ở số lẻ. Vậy xin hỏi có cần phải xuất lại hóa đơn theo yêu cầu của khách hàng không?